Om Svensk medicinalhistorisk bibliografi (Medorg)

Vad innebär bibliografi?
Svensk medicinalhistorisk bibliografi är en s. k. bibliografisk databas. En sådan innehåller hänvisningar (referenser) till artiklar, kapitel i böcker eller liknande, samt bibliografisk information. Med bibliografisk information menas uppgifter om titel, författare, publiceringsår etc. Man får i en bibliografi alltså inte tillgång till materialet i fulltext. Ofta förekommer dock en sammanfattning av innehållet, ett s.k. abstract.

Vad innehåller Svensk medicinalhistorisk bibliografi?
Svensk medicinalhistorisk bibliografi innehåller totalt ca 50 000 referenser till artiklar, utredningar, betänkanden med mera inom området svenskt medicinalväsen. Den omfattar perioden 1663-1967 och är producerad i samarbete mellan Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån. Initiativtagare och skapare av bibliografin är dock förre bibliotekarien Märta Elvers-Hulth som samlat in och strukturerat de många referenserna från en stor mängd monografier, kommittébetänkanden, statliga utredningar och enskilda artiklar i antologier och tidskrifter. Totalt är ett 80-tal tidskrifter och årsböcker helt igenomgångna. [Här finner du en lista på dessa tidskrifter].

I bibliografin är ämnesområden som Central sjukvårdsförvaltning, Rättsmedicin och Rättspsykiatri, Kurativ medicin med Sjukvårdslagar, Sjukvårdshistoria, och särskilda sjukvårdsgrenar som Barnsjukvård och Förlossningsvård representerade. Andra ämnesområden är: Allmän hälsovård, Vård av barn och gamla, Samhällshygien, Förebyggande mödra- och barnavård samt Socialmedicin med Familj och samhälle. Dessutom är även ämnesområdena Försvars- och katastrofmedicin, Apotek, Läkemedel samt Medicinalpersonal inkluderade. [Här kan du läsa mer om indelningen av materialet].

Hur gör jag för att söka effektivt i Svensk medicinalhistorisk bibliografi?
Du läser igenom våra söktips.

Hur får jag tillgång till det refererade materialet?
Bästa sätt att få tillgång till det refererade materialet i Svensk medicinalhistorisk bibliografi är att vända sig till sitt närmsta bibliotek. Har man inte tillgång till ett bibliotek vid sin skola eller vid sin arbetsplats går det bra att vända sig till närmsta folkbibliotek för att få hjälp. Det är viktigt att veta att man vid alla typer av bibliotek har möjlighet att få hjälp med s. k. fjärrlån i det fall det aktuella biblioteket inte har det efterfrågade materialet. Vid vissa bibliotek tas en mindre avgift ut för denna service. På [http://libris.kb.se] kan du se vilka bibliotek som har det material du eftersöker.

Historien bakom Svensk medicinalhistorisk bibliografi
Som redan nämnts togs initiativet till insamlingen och systematiserandet av det material som ligger till grund för Svensk medicinalhistorisk bibliografi av Märta Elvers-Hulth. Hon var från 1947 fram till sin pension bibliotekarie i Medicinalstyrelsen och senare Socialstyrelsen.
I samband med att f. d. Medicinalstyrelsen slogs ihop med Socialstyrelsen 1968 upplevde Märta Elvers-Hulth ett påtagligt behov av att värna om det material som belyste medicinalverkets historia.

"För min del innebar det [sammanslagningen], att
jag blev ännu ivrigare än tidigare att samla ihop all gammal litteratur och jag började systematiskt att bygga upp en arkivsamling av sådant som kunde belysa verkets historia. Jag snokade igenom det tryck som de nya kvastarna ville kasta, tiggde ihop det eller skaffade fotokopior på annat och så fick jag ihop en ganska fin samling av författningar, arbetsordningar, statistik, matriklar och betänkanden och naturligtvis allt som på något vis kunde illustrera de gångna århundradena"
Ur: Databasen MEDORG - Medicinalväsendets organisation och historia i Sverige 1663-1967 : underlag till föredrag på Socialstyrelsens verksmöte den 10 november 1987

Detta initiativ resulterade alltså så småningom i Svensk medicinalhistorisk bibliografi, en källa till information om hälso- och sjukvårdsfrågor i förgången tid.